قیمت روز محصولات سایپا در ۴مهر۱۴۰۲ +جدول

وانت پادرا (لانگ)

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


به زودی

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی

به زودی

سایپا


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

شاهین اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز

وانت پادرا

اطلس

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


شاهین تیپ 1

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


سایناS

وانت زامیاد هیدرولیک

سایپا 151

کوییک GXR

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

سایپا 151 (لاینر)

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


—-


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰


شاهین تیپ 2

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

سایناGX

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

به زودی

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701069/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

چانگان CS35 تیپ 3

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

—-

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

کوییک R اتوماتیک

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

سایپا 151 تیپ DA

شاهین تیپ 3

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی