قیمت روز محصولات سایپا در ۴مهر۱۴۰۲ +جدول

وانت پادرا

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


پیکاپ کارون

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناGX

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

کوییکR

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


—-


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایناS

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

چانگان CS35 تیپ 2

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

شاهین تیپ 3

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

شاهین تیپ 1

سایپا 151 تیپ DA

اطلس

۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

شاهین تیپ 2

به زودی

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

قیمت
بازار (تومان)

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت پادرا (لانگ)

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

وانت زامیاد گازسوز

شاهین اتوماتیک

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

کوییک GXR

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

سایپا

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

—-

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701069/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک اتوماتیک

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

به زودی

کوییک S

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی