قیمت روز محصولات سایپا در ۴ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


سایناS

کوییک

سایپا 151 (لاینر)

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


شاهین

وانت پادرا

قیمت
بازار (تومان)

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکS

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

به زودی

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


به زودی

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


اطلس

سایپا


ساینا G

وانت زامیاد دیزل

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

—-

سایناSدوگانه سوز

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


سایپا 151

به زودی


۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

کوییک S تیپ DA

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693087/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

کوییک اتوماتیک

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

به زودی


۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


نام
خودرو

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


به زودی

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی