قیمت روز محصولات سایپا در ۵ آذر ۱۴۰۲ +جدول

پیکاپ کارون

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

وانت زامیاد گازسوز

چانگان CS35 تیپ 2

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


شاهین تیپ 3

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


نام
خودرو

ساینا S
اتوماتیک

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک

کوییک GXR

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


سایناGX

۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

شاهین تیپ 2

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/707015/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

زوتی5DL

۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (رادیال)

کوییک اتوماتیک

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


سایناS

۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰


۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰

۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


به زودی

سایپا 151 (لاینر)

سایپا


به زودی


۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXL

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

پیکاپ زاگرس

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

اطلس

۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایناS( استاندارد)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


شاهین تیپ 1

کوییک S

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


کوییک R تیپS ( استاندارد)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۵ آذر۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


به زودی

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

کوییکR

سایپا 151

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

کوییک

سایناSدوگانه سوز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی