قیمت روز محصولات سایپا در ۵ آذر ۱۴۰۲ +جدول

به زودی


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک GXR

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

وانت زامیاد (رادیال)

به زودی


۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


شاهین تیپ 2

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS ( استاندارد)

۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/707015/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییک R تیپS

نام
خودرو

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


اطلس

شاهین تیپ 1

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

قیمت
بازار (تومان)

چانگان CS35 تیپ 3

شاهین تیپ 3

ناموجود

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

سایناGX

۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

زوتی5DL

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰


۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۵ آذر۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

کوییک R اتوماتیک

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


کوییک

به زودی

ساینا S
اتوماتیک

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

به زودی

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک GXL

۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

شاهین اتوماتیکG

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


سایناS( استاندارد)

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰


۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


سایپا 151

۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی