قیمت روز محصولات سایپا در ۵ شهریور ۱۴۰۲ +جدولسایپا


نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


اطلس

به زودی

به زودی


ساینا G

به زودی

به زودی


سایناS

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


سایناSتیپDA

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییکR

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک R
اتوماتیک


۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک R تیپS

به زودی

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییکS

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


شاهین

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

—-

به زودی


سایپا 151

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699046/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی