قیمت روز محصولات سایپا در ۵ مهر۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد هیدرولیک

وانت زامیاد گازسوز

قیمت
بازار (تومان)

۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

به زودی

کوییک R تیپS

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 1

پیکاپ کارون

وانت زامیاد دیزل

پیکاپ زاگرس

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


چانگان CS35 تیپ 3

شاهین تیپ 2

وانت پادرا (لانگ)

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


به زودی


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701190/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


سایپا 151

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

چانگان CS35 تیپ 2

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی

سایپا 151 تیپ DA

اطلس

—-

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک GXR

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سایناGX

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

وانت پادرا

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 3

—-


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

ساینا S
اتوماتیک

سایپا 151 (لاینر)

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


سایپا

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی