قیمت روز محصولات سایپا در ۵ مهر۱۴۰۲ +جدول

قیمت
کارخانه (تومان)


کوییک اتوماتیک

سایناS

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701190/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سایناGX

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

چانگان CS35 تیپ 3

کوییک R تیپS

به زودی

وانت زامیاد

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


شاهین تیپ 3

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایپا 151

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

سایپا 151 تیپ DA

۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

پیکاپ کارون

شاهین تیپ 2

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

وانت زامیاد هیدرولیک

نام
خودرو

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

کوییک GXR

وانت زامیاد گازسوز

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


اطلس

کوییک

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

سایپا

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییکR

شاهین اتوماتیک

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


—-

کوییک R اتوماتیک

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

شاهین تیپ 1

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


—-


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


کوییک S

ساینا S
اتوماتیک

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی