قیمت روز محصولات سایپا در ۶ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

—-

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


سایپا 151 (لاینر)

سایناSدوگانه سوز

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت زامیاد

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

به زودی

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پیکاپ کارون

سایناS

کوییک

به زودی


کوییکR

به زودی


پیکاپ زاگرس

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


ساینا G

ساینا S
اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز

چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 6 شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

کوییکRتیپ DA

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


اطلس

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

به زودی


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699165/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


سایپا 151

کوییک تیپ DA

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی