قیمت روز محصولات سایپا در ۶ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

قیمت
بازار (تومان)

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

سایپا


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

پیکاپ کارون

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

پیکاپ زاگرس

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

به زودی

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی

به زودی


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


نام
خودرو

اطلس

کوییک تیپ DA

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R تیپS

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


سایناS

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

ساینا G

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 6 شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699165/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت زامیاد گازسوز

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


—-

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


به زودی

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

سایپا 151 تیپ DA

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

به زودی


چانگان CS35 تیپ 2

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

به زودی

کوییک

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی