قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

نام
خودرو

وانت پادرا

وانت زامیاد هیدرولیک

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

اطلس

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییکS

چانگان CS35 تیپ 2

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


به زودی


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696317/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

به زودی

به زودی


۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


کوییکRتیپ DA

وانت پادرا (لانگ)

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

پیکاپ زاگرس

چانگان CS35 تیپ 3

—-

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

به زودی

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییک S تیپ DA

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

سایپا 151 (لاینر)

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییکR

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


سایپا


۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

ساینا G

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

به زودی

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

شاهین اتوماتیک

ساینا S
اتوماتیک

۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی