قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد گازسوز

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

اطلس

به زودی


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


کوییک

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییکRتیپ DA

۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696317/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت زامیاد دیزل

به زودی

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


—-

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


پیکاپ کارون

ساینا S
اتوماتیک

کوییک تیپ DA

چانگان CS35 تیپ 3

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

ساینا G

کوییک R
اتوماتیک


وانت پادرا

سایناSدوگانه سوز

کوییک S تیپ DA

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


به زودی


۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


کوییکS

سایپا


سایناS

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

نام
خودرو

به زودی

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


شاهین

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییکR

سایپا 151

وانت زامیاد هیدرولیک

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

سایپا 151 (لاینر)

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


به زودی

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

وانت زامیاد

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی