قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مهر۱۴۰۲ +جدول

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک GXR

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

سایناSدوگانه سوز

وانت زامیاد دیزل

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

اطلس

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

وانت زامیاد

به زودی

به زودی

وانت زامیاد هیدرولیک

—-

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۸ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:پیکاپ کارون

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

کوییکR

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


شاهین تیپ 2

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

سایناGX

وانت پادرا (لانگ)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

سایپا 151

به زودی


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت پادرا

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 1

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701377/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 3

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

—-


کوییک R تیپS

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

به زودی

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی