قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مهر۱۴۰۲ +جدول

ساینا S
اتوماتیک

به زودی

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

وانت زامیاد

—-

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایپا


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

شاهین تیپ 2

کوییک R اتوماتیک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


وانت پادرا

۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

پیکاپ زاگرس

کوییک GXR

پیکاپ کارون

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


به زودی

۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۸ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701377/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک اتوماتیک

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 1

۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰


کوییکR

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

—-


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

کوییک

سایپا 151 تیپ DA

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

کوییک S

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایناGX

۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 3

سایناS

سایپا 151

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی