قیمت روز محصولات سایپا در ۹ آبان ۱۴۰۲ +جدول

شاهین اتوماتیکG

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


به زودی

اطلس

سایپا


کوییکR

وانت پادرا (لانگ)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

سایناS( استاندارد)

کوییک اتوماتیک

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 1

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

به زودی


۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS ( استاندارد)

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


پیکاپ کارون

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/704439/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


کوییک R تیپS

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

کوییک GXR

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار۹ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

شاهین تیپ 3

سایپا 151 (لاینر)

وانت پادرا

به زودی


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۴,۰۰۰,۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


به زودی

سایپا 151

سایناGX

۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 2

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی