قیمت روز محصولات سایپا در ۹ آبان ۱۴۰۲ +جدول

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناS

نام
خودرو

چانگان CS35 تیپ 3

سایناS( استاندارد)

۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

ساینا S
اتوماتیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


به زودی

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

کوییک اتوماتیک

۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

سایپا 151 (لاینر)

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 1

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


به زودی

وانت زامیاد گازسوز

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 3

به زودی

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییکR

پیکاپ زاگرس

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/704439/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXR

سایپا 151

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

کوییک R اتوماتیک

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار۹ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

شاهین اتوماتیکG

۴۴۴,۰۰۰,۰۰

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت پادرا

۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

کوییک S

۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین تیپ 2

کوییک R تیپS ( استاندارد)

قیمت
بازار (تومان)

سایناGX

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی