قیمت روز محصولات سایپا در ۹ اسفند ۱۴۰۰+جدول

ساینا پلاس

شاهین

سایپا 131

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


سایپا 151

کوییک

تیبا2 (پلاس)

به زودی


۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

تیبا

تیبا (پلاس)

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


  سایپا


۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

کوییک S

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۹
اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/648905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


توقف تولید


۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

سایپا 111

سایپا 151 (آپشنال)

نام خودرو

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی