قیمت روز محصولات سایپا در ۹ مهر۱۴۰۲ +جدول

سایناSدوگانه سوز

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701529/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

—-

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

سایپا


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایپا 151 تیپ DA

وانت پادرا (لانگ)

کوییک S

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

پیکاپ کارون

به زودی

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایناGX

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

پیکاپ زاگرس

۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰


—-


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

به زودی

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۹ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

به زودی


شاهین تیپ 1

شاهین تیپ 2

قیمت
بازار (تومان)

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 3

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


اطلس

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

کوییک R تیپS

۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰


۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


کوییک GXR

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

کوییک

کوییک R اتوماتیک

۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی