قیمت روز محصولات سایپا در 2 شهریور۱۴۰۲ +جدول

به زودی


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

—-

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

پیکاپ زاگرس

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

ساینا S
اتوماتیک

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


ساینا G

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


کوییک S تیپ DA

به زودی


۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایناSدوگانه سوز

پیکاپ کارون

کوییک تیپ DA

سایناS

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک اتوماتیک

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایناSتیپDA

به زودی

کوییک

سایپا 151 (لاینر)

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698817/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

وانت پادرا

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

کوییک R
اتوماتیک


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

قیمت
بازار (تومان)

سایپا 151 تیپ DA

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییکRتیپ DA

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

شاهین اتوماتیک

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 2 شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییکS

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی