قیمت روز محصولات سایپا در 2 شهریور۱۴۰۲ +جدول

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


به زودی

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

وانت زامیاد دیزل

وانت پادرا (لانگ)

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698817/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


وانت پادرا

چانگان CS35 تیپ 2

کوییک تیپ DA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

—-

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 2 شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


ساینا S
اتوماتیک

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


پیکاپ کارون

وانت زامیاد گازسوز

۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


نام
خودرو

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایپا

کوییکS

وانت زامیاد

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 151 تیپ DA

کوییک

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


شاهین اتوماتیک

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

سایپا 151 (لاینر)

ساینا G

سایپا 151

کوییکRتیپ DA

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

کوییک S تیپ DA

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

به زودی

به زودی


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


کوییکR

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


به زودی


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

سایناS

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی