قیمت روز محصولات سایپا در 2 شهریور۱۴۰۲ +جدول

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

سایناSتیپDA

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی

به زودی


به زودی

وانت زامیاد گازسوز

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


اطلس

کوییک R
اتوماتیک


کوییک تیپ DA

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

به زودی

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

پیکاپ کارون

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


وانت پادرا (لانگ)

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


نام
خودرو

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

چانگان CS35 تیپ 3

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

—-

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


به زودی


سایناS

شاهین

به زودی

سایپا 151 تیپ DA

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

ساینا S
اتوماتیک

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

کوییکS

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 2 شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


به زودی

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


سایپا 151

به زودی

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

ساینا G

کوییکR

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


به زودی


پیکاپ زاگرس

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698817/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی