قیمت روز محصولات سایپا در 25 مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 25 مرداد ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:وانت زامیاد گازسوز

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییکR

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

ساینا S
اتوماتیک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


ساینا G

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییکS

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


پیکاپ کارون

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


به زودی


سایپا

کوییک

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

به زودی

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

قیمت
کارخانه (تومان)


به زودی

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

به زودی

چانگان CS35 تیپ 2

وانت زامیاد

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

سایپا 151

کوییک تیپ DA

—-

وانت پادرا

۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


سایناSتیپDA

شاهین

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکRتیپ DA

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698174/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-25-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی