قیمت روز محصولات سایپا در 25 مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698174/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-25-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

وانت پادرا (لانگ)

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی

کوییکRتیپ DA

—-

وانت پادرا

کوییک

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


به زودی

پیکاپ کارون

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی

وانت زامیاد دیزل

کوییکS

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایناSدوگانه سوز

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا G

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار 25 مرداد ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

سایپا 151 (لاینر)

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناSتیپDA

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


قیمت
بازار (تومان)

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

کوییک اتوماتیک

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


به زودی


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییک R
اتوماتیک


کوییک تیپ DA

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

وانت زامیاد گازسوز

کوییک S تیپ DA

پیکاپ زاگرس

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

سایپا 151

کوییکR

۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

سایپا 151 تیپ DA

سایناS

وانت زامیاد

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی