قیمت گذاری دستوری؛ مهم ترین گلوگاه تولید عبور مستقیم خودروسازان

رعنایی در پایان بر تامین نقدینگی
خودروسازان و قطعه سازان به عنوان راهکاری برای عبور از موانع تولید تاکید و
خاطرنشان کرد: خودروسازان در صورت تامین نقدینگی و تسریع در پرداخت مطالبات زنجیره
تامین خود می توانند عبور مستقیم تولید را تداوم بخشیده و در مسیر ارتقای کیفیت
محصولات خود قرار بگیرند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/674270/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی
کشور
ضمن اشاره به گلوگاه ها و موانع عبور مستقیم تولید خودروسازان گفت: حصول
نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح ساختار مالی
خودروسازان و بهره گیری از مدیران توانمند در خودروسازی است.

احمدرضا
رعنایی در گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو
قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی خودروسازان و تغییر یک شبه مدیران را از
مهم ترین گلوگاه ها و موانع تولید عبور مستقیم برشمرد و عنوان کرد:
حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری،
اصلاح ساختار مالی خودروسازان و بهره گیری از مدیران توانمند در خودروسازی است.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
عدم اراده دولت را در زمانبر شدن رفع موانع تولید
تاثیرگذار دانست و

اظهار داشت: همه
گلوگاه های تولید در صنعت خودرو مشخص و موانعی مانند قیمت گذاری دستوری نیز
به راحتی قابل رفع هستند اما اینکه این موانع تا کنون برطرف نشده و به طول
انجامیده به این دلیل است که اراده ای برای رفع این موانع وجود نداشته است.

وی قیمت گذاری دستوی را مهم ترین
مانع و گلوگاه تولید دانست و بیان کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری و تابعیت صنعت
خودرو از اقتصاد آزاد بخش عمده ای از موانع تولید رفع خواهد شد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی