قیمت 6 خودروی وارداتی اعلام شد، از هونگچی تا جتا
قیمت 6 خودروی وارداتی اعلام شد، از هونگچی تا جتا – چرخان
منبع: https://charkhan.com/152117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی