لامبورگینی هوراکان استراتو معرفی شد، سوپراسپرتی برای آفرود!
لامبورگینی هوراکان استراتو معرفی شد، سوپراسپرتی برای آفرود! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133074/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی