لیست برخی از تامین کنندگان قطعات کراس اوور ری را ایران خودرو معلوم شد
لیست برخی از تامین کنندگان قطعات کراس اوور ری را ایران خودرو معلوم شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/141355/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی