لیست قیمت محصولات فونیکس (بهمن 1401)

قیمت‌های درج شده، آخرین قیمت اعلامی از سوی مدیران خودرو و طبق بخشنامه های رسمی این شرکت بوده و مربوط به تاریخ بهمن ماه 1401 است.

منبع: https://charkhan.com/136345/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-1401/


لیست قیمت فونیکس (FOWNIX)

یه عاشق ماشین؛

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی