ماجرای اعلام قیمت تیارا و تکذیب مکث موتور!
ماجرای اعلام قیمت تیارا و تکذیب مکث موتور! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132356/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DA%A9%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی