مانور خودروهای امدادی گروه بهمن در طرح رزمایش ترافیکی نوروز 1403
مانور خودروهای امدادی گروه بهمن در طرح رزمایش ترافیکی نوروز 1403 – چرخان
منبع: https://charkhan.com/159153/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی