محصولات MAN با شیران دیزل در اتو اکسپو تهران
محصولات MAN با شیران دیزل در اتو اکسپو تهران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/157162/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-man-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی