محموله صادراتی سایپا ساینا S با آپشن های اضافی در گمرک دیده شد
محموله صادراتی سایپا ساینا S با آپشن های اضافی در گمرک دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/143209/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-s-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی