محموله CKD قطعات بایک BJ40 پلاس دیار خودرو وارد کشور شد؛ کاتالوگ
محموله CKD قطعات بایک BJ40 پلاس دیار خودرو وارد کشور شد؛ کاتالوگ – چرخان


منبع: https://charkhan.com/141104/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-ckd-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-bj40-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی