محموله CKD قطعات سئات آتکا خودروسازان راین وارد ایران شد + قیمت
محموله CKD قطعات سئات آتکا خودروسازان راین وارد ایران شد + قیمت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/141990/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-ckd-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی