محموله CKD قطعات لاماری ایما فول آپشن وارد ایران شد؛ کاتالوگ
محموله CKD قطعات لاماری ایما فول آپشن وارد ایران شد؛ کاتالوگ – چرخان

منبع: https://charkhan.com/141275/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-ckd-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی