محموله CKD قطعات ون BAW M7 دیار خودرو ثبت سفارش شد
محموله CKD قطعات ون BAW M7 دیار خودرو ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145988/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-ckd-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86-baw-m7-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی