مدیران خودرو در شانزدهمین دوره نمایشگاه خودرو اصفهان حاضر شد








مدیران خودرو در شانزدهمین دوره نمایشگاه خودرو اصفهان حاضر شد – چرخان







































منبع: https://charkhan.com/132843/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی