مدیرعامل ایران‌خودرو: به‌زودی شاهین با قوای محرکه ایران‌خودرو وارد بازار خواهد شد
مدیرعامل ایران‌خودرو: به‌زودی شاهین با قوای محرکه ایران‌خودرو وارد بازار خواهد شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130033/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی