مدیرعامل ایران خودرو از شرکت نیرومحرکه بازدید کرد
مدیرعامل ایران خودرو از شرکت نیرومحرکه بازدید کرد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143939/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی