مدیرعامل سایپا: امیدواریم سال آینده بیش از 300 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کنند
مدیرعامل سایپا: امیدواریم سال آینده بیش از 300 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کنند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/131325/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی