مدیرعامل سایپا: تولید محصولات به روز چانگان در دستور کار قرار دارد!








مدیرعامل سایپا: تولید محصولات به روز چانگان در دستور کار قرار دارد! – چرخان






































منبع: https://charkhan.com/133290/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی