مدیرعامل گروه بهمن: بر اساس قیمت گذاری عادلانه و منصفانه همواره در کنار مصرف کنندگان هستیم

مدیرعامل گروه بهمن: بر اساس قیمت گذاری عادلانه و منصفانه همواره در کنار مصرف کنندگان هستیم – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127893/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی