مراسم نمادین تحویل لاماری ایما توسط آرین پارس موتور برگزار شد

مراسم نمادین تحویل لاماری ایما توسط آرین پارس موتور برگزار شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128764/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی