مشخصات اولیه نسخه نهایی پروژه P90 سایپا و پارس خودرو اعلام شد








مشخصات اولیه نسخه نهایی پروژه P90 سایپا و پارس خودرو اعلام شد – چرخان







































منبع: https://charkhan.com/133038/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-p90-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی