مشخصات نهایی و کاتالوگ FMC SUBA M4 در وبسایت رسمی فردا موتورز بارگذاری شد
مشخصات نهایی و کاتالوگ FMC SUBA M4 در وبسایت رسمی فردا موتورز بارگذاری شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133485/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-fmc-suba-m4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی