مصوبه واردات دو هزار دستگاه اتوبوس کارکرده ابلاغ شد + سند
مصوبه واردات دو هزار دستگاه اتوبوس کارکرده ابلاغ شد + سند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146873/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی