معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی: ویژگی بارز محصولات بهمن رعایت مسایل امنیتی و زیبایی ظاهری است

معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی: ویژگی بارز محصولات بهمن رعایت مسایل امنیتی و زیبایی ظاهری است – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128195/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی