معرفی پادرا پلاس لانگ (کشیده) در نمایشگاه خودروی اصفهان
معرفی پادرا پلاس لانگ (کشیده) در نمایشگاه خودروی اصفهان – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132936/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی