ملاقات نزدیک با KMC J7 EV، تاکسی برقی کرمان موتور
ملاقات نزدیک با KMC J7 EV، تاکسی برقی کرمان موتور – چرخان
منبع: https://charkhan.com/158192/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-kmc-j7-ev-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی