مونتاژ آزمایشی هایما 8s با رنگ‌های متنوع در ایران خودرو خراسان ادامه دارد
مونتاژ آزمایشی هایما 8s با رنگ‌های متنوع در ایران خودرو خراسان ادامه دارد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130783/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-8s-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی