مونتاژ رسمی سوبا SUBA M4 فردا موتورز آغاز شد؛ (تصاویر)
مونتاژ رسمی سوبا SUBA M4 فردا موتورز آغاز شد؛ (تصاویر) – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139124/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7-suba-m4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%9B/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی