مونتاژ NPD کراس‌اوور و محصول جدید ری‌را ایران خودرو انجام شد
مونتاژ NPD کراس‌اوور و محصول جدید ری‌را ایران خودرو انجام شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132429/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-npd-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی