میزان داخلی سازی رانا پلاس سقف شیشه‌ای ایران خودرو اعلام شد
میزان داخلی سازی رانا پلاس سقف شیشه‌ای ایران خودرو اعلام شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129814/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی