نخستین همایش تجربیات برتر در حوزه خدمات پس از فروش برگزار شد
نخستین همایش تجربیات برتر در حوزه خدمات پس از فروش برگزار شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/145423/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی