نسخه‌ای از سایپا آریا، برادر شاهین و عضو دیگر پلتفرم SP100 دیده شد
نسخه‌ای از سایپا آریا، برادر شاهین و عضو دیگر پلتفرم SP100 دیده شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132880/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی