نسخه‌های اولیه چانگان CS35 پلاس سایپا با مشخصاتی ناامیدکننده وارد ایران شد!

نسخه‌های اولیه چانگان CS35 پلاس سایپا با مشخصاتی ناامیدکننده وارد ایران شد! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/125814/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-cs35-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی