نسخه‌های مونتاژی هایما 8s ایران خودرو با پلاک گذر موقت دیده شدند
نسخه‌های مونتاژی هایما 8s ایران خودرو با پلاک گذر موقت دیده شدند – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129424/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-8s-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی