نسخه اتوماتیک پیکاپ فوتون تونلند دیزلی ایران خودرو دیزل به بازار می‌آید
نسخه اتوماتیک پیکاپ فوتون تونلند دیزلی ایران خودرو دیزل به بازار می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/159195/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی