نسخه جدید اکسید VX مدیران خودرو با پلاک گذر موقت دیده شد

نسخه جدید اکسید VX مدیران خودرو با پلاک گذر موقت دیده شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148814/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-vx-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی