نسخه جدید فیدلیتی با قیمت 620 میلیون تومانی راهی بازار چین شد!
نسخه جدید فیدلیتی با قیمت 620 میلیون تومانی راهی بازار چین شد! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/138580/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-620-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی